Site Map


मुख्य पान        
महापलिका विषयी        
आधिकारी वर्ग आयुक्त उप - आयुक्त स्थायी समिति नगरसेवक
    प्रभाग समिती परिवहन समिती महिला आणि बाल कल्याण समिती विशेष तदर्थ समित्या (प्रशासकीय)
    विशेष तदर्थ समित्या (अप्रशासकीय)      
पदाधिकारी वर्ग महापौर उप -महापौर स्थायी समिती सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष
    प्राथमिक शिक्षण मंडळ वृक्ष समिति    
विभाग प्रशासन विभाग    सामान्य प्रशासन विभाग विधी विभाग जन संपर्क विभाग
      महापालिका सचिव विभाग    
    महसुली कर व उत्पन्न विभाग   मालमत्ता कर विभाग स्थानिक संस्था कर विभाग कार्यकारी कर विभाग
      घरकुल कर विभाग खुला भूखंड कर विभाग व्यापारी संकुले वसुली विभाग
    वित्तीय विभाग   लेखा परीक्षण विभाग जमा लेखा विभाग  
    आरोग्य विभाग   वैद्यकीय आरोग्य विभाग नागरी आरोग्य विभाग  
    तांत्रीक विभाग   सार्वजनिक बांधकाम विभाग पाणी पुरवठा विभाग विद्युत अभियांत्रिकी विभाग
      नगर रचना विभाग अग्निशमन विभाग अनधिकृत निर्माण नियंत्रण विभाग
    पर्यावरण संरक्षण आणि वृक्ष अधिकारी   वृक्ष संरक्षण आणि संगोपन विभाग    
प्रभाग प्रभाग समिती क्रमांक १ प्रभाग समिती क्रमांक २ प्रभाग समिती क्रमांक ३ प्रभाग समिती क्रमांक ४
शहर          
माहिती अधिकार वृक्ष अधिकारी महानगरपालिकेची अनिवार्य कर्तव्ये    
सेवा भरती        
संपर्क        
इ -प्रशासन(ऑन-लाईन सर्विसेस)        
सेवा विभाग        
 तक्रार विभाग        
प्रकल्प        
अंदाज  पत्रक        
तात्काळ सेवा विभाग         
आपत्ती व्यवस्थापन विभाग        
नकाशे        
नागरिकांची सनद        
काळ्या यादीतील कंत्राटदार