विभाग    वृक्ष विभाग

संघटन

वृक्ष विभाग  मध्ये अध्यक्ष आणि सल्लागार सहित कमीत कमी ५ आणि जास्तीत जास्त १५ सदस्य अशा पद्धतीने आणि वेळेसाठी अधिकारी हे नियुक्त करतात . सद्यस्थितीत ९ सदस्यांन  मध्ये  सल्लागार व आयुक्त हे वृक्ष विभागाचे  अध्यक्ष  आहेत . पर्यावरण अधिकारी हा महानगरपालिका  मुख्य वृक्ष अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येतो .

कार्य संचालन

  • १ (संरक्षण आणि संवर्धन )  अधिकार - क्षेत्रातील  सर्व वृक्ष आणि जमिनी .
  • २  अधिकार - क्षेत्रातील  सर्व अस्तित्वात असलेल्या वृक्ष आणि जमिनींची  जनगणना (डिसेंबर १९९६ पूर्वी एकदातरी आणि नंतर पाच वर्षातून एकदा  )
  • वृक्षाचे क्रमांक आणि प्रकार  याचे कुठल्या जमिनीत किवा जागेत लावण्यात  येतील  सुचवलेल्या मानांकनाकात नमूद केलेले आहे .
  • वृक्ष अधीकाऱ्याच्या  मागील संमतीने ज्या व्यक्तीस नवीन रोपे लावण्यची इच्छा  किवा  पुनर्रोपण करण्यसाठी  बिया ,रोपे वा झाडे यांचा पुरवठा करण्यसाठी नर्सरीचा  विकास आणि देखभाल  करणे .
  • वक्तिच्या आणि मालमत्तेच्या रक्षणासाठी नवीन रोड बनवताना किवा तो वाढवताना वृक्ष रोपण करणे आवश्यक आहे .
  • खासगी  किवा  सार्वजनिक  आयोजक संस्थान  मार्फत  फुले ,फळ,भाज्या ,वृक्ष  संघटन हे वर्षातून एकदा तरी दाखवावे जेणेकरून वृक्ष आणि भाज्याचे महत्व लोकांना कळेल .
  • जर कोणत्या व्यक्तीस (रोपण ,संरक्षण ,संवर्धन ) वृक्ष गोष्टीशी समबंधित सहायत्ता हवी असल्यास  सहायत्ता  किवा तांत्रिक सहायत्ता  देण्याचे अनुदान आहे .
  • निर्धारित केलेल्या मानकानुसार  विविध वृक्ष रोपण आणि संवर्धन हि महत्वाचीबाब मानण्यत येते .सार्वजनिक बगीच्या ,नदी किनारे ,तलावे ,खुली जागा वा खाजगी 
  • हे लक्ष पूर्ण करण्यसाठी  दुसऱ्या कोणत्याही योजना अवलंब हा अधिनियम आहे 

सद्यस्थितील समिती

अनु क्र . सद्स्यंची नावे पदे
अध्यक्ष 
  सदस्य 
  सदस्य 
  सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
९     सदस्य 
१० पर्यावरण अधिकारी  आणि वृक्ष विभाग