ई-प्रशासन जळगाव शहर महानगरपालिका

जळगाव शहर महानगरपालिका २२ सप्टें. २००३ रोजी स्थापन करण्यात आली आणि सौ .आशा कोल्हे यांना पहिल्या महिला महापौर होण्याचा बहुमान मिळाला.