माहिती अधिकार

माहितीचा अधिकार कायदा २००५ बद्दल माहिती

अर्जाचा नमूना - माहिती अधिकार नियम २००५ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
माहिती अधिकारी यांची यादी. पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
याचीका माहिती अधिकार नियम क्र. १९ (१) २००५ नुसार. पी.डी.एफ. डाउनलोड करा(काम चालू आहे)
अर्ज (मराठी) माहिती अधिकार नियम २००५ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
माहीती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ नुसार प्रसिध्द करावयाची माहीती(क्रीडा विभाग) पी.डी.एफ. डाउनलोड करा

आर.टी.आय. - पुस्तिका

उपायुक्त (सा.प्र) व प्रमुख कार्यालय विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
आरोग्य विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
दवाखाने विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
क्रीडा विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
विद्युत विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
सामान्य प्रशासन विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा(काम चालू आहे)
आस्थापना विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
विद्युत अभियांत्रिकी विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
सार्वजनिक बांधकाम विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
विद्युत विभाग (पथदिवे) पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
पाणी पुरवठा विभाग म्यान्यूअल भाग १ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
म्यान्यूअल भाग २ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
शिक्षण विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
बालवाडी विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
कायदा विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा(काम चालू आहे)
लेखा विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
ऑडिट विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
अनाधिकृत बांधकाम नियंत्रक विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा(काम चालू आहे)
नगररचना विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
वैद्यकीय आरोग्य विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
सार्वजनिक आरोग्य विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा(काम चालू आहे)
मालमत्ता कर विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
भूसंपत्ति विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा(काम चालू आहे)
रेकाँर्ड विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
एस. जे. एस. आर. योजना पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
जकात विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
स्थानिक संस्था कर विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
नागरिक सुविधा केंद्र पी.डी.एफ. डाउनलोड करा(काम चालू आहे)
महानगरपालिका सचिव विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
अग्निशमन विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
वाहन विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
प्रकल्प विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
पारगमन शुल्क वसुली विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
भांडार विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
प्रभाग समिती कार्यालय क्र १ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
प्रभाग समिती कार्यालय क्र २ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
प्रभाग समिती कार्यालय क्र ३ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
प्रभाग समिती कार्यालय क्र ४ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
सुरक्षा विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा(काम चालू आहे)
पी. आर. ओ. विभाग पी.डी.एफ. डाउनलोड करा(काम चालू आहे)
वृक्ष प्राधिकरण दुवा उघडा
महानगरपालिकेची आवश्यक कर्तव्ये दुवा उघडा
साने गुरुजी ग्रंथालय व वाचनालय पी.डी.एफ. डाउनलोड करा