तक्रार अर्ज

The GAD / EST department is establishing.

प्रवेश करून विविध तक्रार अर्ज

तक्रार अर्ज मराठी इंग्रजी
जन्म व मुत्यु नोंदणी विभाग.
संपत्ति कर विभाग.
पाणी पुरवठा विभाग.
शहर नियोजन विभाग.
भूमिगत जल निचरा विभाग.
स्थानिक मालमत्ता विभाग.
बाजार विभाग.
पथदिवे विभाग.
लोक निर्माण विभाग.
टोल विभाग .
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग.
अनधिकृत निर्माण काढणे विभाग.
सामान्य प्रशासन विभाग.

सदर नागरिकांनी आपली तक्रार ईमेल: cfc@jcmc.gov.in ,या ने प्रवेश करून आपले पूर्ण पत्ता,दूरध्वनी क्र.,ठिकाण व तक्रारीचा प्रकार लिहीणे. त्यानुसार वरील विभागातील अधिकारी संपर्क करतील.