Disclaimer :

  • वर नमुद केल्या प्रमाणे मुख्य्स पानावरील विविध विभागांची माहितीत काळजीपूर्वक पडताळून पहावी. ही  माहिती कश्याप्रकारे वापरली जाते यासाठी जळगाव महानगरपालिका जवाबदार असणार नाही. माहिती बाबत काही शंका असल्यास  संबंधित विभागाशी अथवा विभागीय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.