जळगाव शहर महानगरपालिका विभाग

जळगाव शहर महानगरपालिका २२ सप्टें. २००३ रोजी स्थापन करण्यात आली.