विभाग    महसुली कर व उत्पन्न विभाग    घरकुल कर विभाग

महापालिके विषयीची माहिती अपडेट करण्याचे काम चालू आहे.

Functions & Duties