सेवा विभाग

The GAD / EST department is establishing.

विविध सेवासाठी अर्ज भरणे

विविध सेवासाठी अर्ज मराठी इंग्रजी
जन्म व मुत्यु नोंदणी विभाग. PDF Download PDF Download
संपत्ति कर विभाग. PDF Download PDF Download
संपत्ति कर विभाग. PDF Download PDF Download
शहर नियोजन विभाग. PDF Download PDF Download
भूमिगत जल निचरा विभाग. PDF Download PDF Download
स्थानिक मालमत्ता विभाग. PDF Download PDF Download
बाजार विभाग. PDF Download PDF Download
अग्नीशमन PDF Download PDF Download
लोक निर्माण विभाग. PDF Download PDF Download
बागीचा विभाग. PDF Download PDF Download
प्रभाग कार्यालय PDF Download PDF Download

सदर उमेदवारने आपला अर्ज ईमेल: cfc@jcmc.gov.in ,या ने प्रवेश करून आपले पूर्ण पत्ता,दूरध्वनी क्र.,ठिकाण व तक्रारीचा प्रकार लिहीणे. त्यानुसार वरील विभागातील अधिकारी संपर्क करतील.