अधिकारी वर्ग    उप-आयुक्त

The GAD / EST department is establishing.

उप-आयुक्त डेस्क

श्री. चंद्रकांत खोसे

कार्यग्रहण दिनांक (JCMC) १३-०७-२०१७
फोन नंबर ०२५७-२२२२२६१, ६२, ६३, ६४
ईमेल jcmcjalgaon@gmail.com
पत्ता १७ मजली प्रशासकीय इमारत,१३ वा माळा महात्मा गांधी रोउ , जळ्गाव. ४२५००१