प्रारूप सेवा प्रवेश नियमावलीची प्रत

सेवा प्रवेश नियमावली नियम पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण. पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
कार्यालयीन आदेश. पी.डी.एफ. डाउनलोड करा