शहर फेरीवाला समिती

फेरीवाला अक्ट 2014 पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
शहरातील प्रस्तावित फेरीवाला झोन आराखडा पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
शहर फेरीवाला समिती पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
शासन निर्णय नगर विकास विभाग २१/१०/२०१३ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
शहरी रस्तावरील विक्रेता राष्ट्रीय धोरण २००९ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिनाक ०९/०९/२०१३ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा