करार पद्धतीने भरावयाच्या पदांच्या[सप्टेंबर २०२३] भरतीचा अंतिम निकाल

सर्व उमेदवारांसाठी निकालाबाबतची सुचना
अंतिम निवड यादी- कट ऑफ लाईन लिस्ट
करारपद्धती पदभरती २०२३ ची सांख्यिकी माहिती
अग्निशमन फायरमन
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
आरेखक
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
आरोग्य निरिक्षक
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (पा.पु.)
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम)
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (विदयुत)
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
रचना सहाय्यक
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
वायरमन
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
विजतंत्री
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
टायपिस्ट
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड