सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ उभे असलेले उमेदवार यांची वैयक्तिक माहिती

अ. नं. निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रभाग क्रमांक उमेदवार स्थावर, जंगम मालमत्ता, शिक्षण, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माहीती
1 निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 1 १,२,३ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
2 निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 2 ४,५,६ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
3 निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 3 ७,११,१२ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
4 निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 4 ८,९,१० पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
5 निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 5 १३,१४,१५,१९ प्रभाग क्रमांक 13 पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
प्रभाग क्रमांक 14 पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
प्रभाग क्रमांक 15 पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
प्रभाग क्रमांक 19 पी.डी.एफ. डाउनलोड करा
6 निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 6 १६,१७,१८ पी.डी.एफ. डाउनलोड करा