खुला भुखंड कराची बिले सन १६ - २०१७ - (पुरवणी बिल)

भाग क्र.१ PDF Download
भाग क्र.२ PDF Download
भाग क्र.३ PDF Download
भाग क्र.४ PDF Download
भाग क्र.५ PDF Download
भाग क्र.६ PDF Download
भाग क्र.७ PDF Download