खुला भूखंड कर निर्धारण यादी व बिले २०१५ व २०१६ - (नवीन आकारणी)

बिलाचा अनुक्रमांक खालील यादीत शोधून आपण बिले पाहू शकतात

५ एन २४५७५ - २५०७४ PDF Download
६ एन २५०७५ - २५५७४ PDF Download
७ एन २५५७५ - २५८८७ PDF Download