खुला भूखंड कर निर्धारण यादी व बिले २०१५ व २०१६ - (पुरवणी बिल)

बिलाचा अनुक्रमांक खालील यादीत शोधून आपण बिले पाहू शकतात

१ पी २२७४४ - २३२४३ PDF Download
२ पी २३२४४ - २३७४३ PDF Download
३ पी २३७४४ - २४२४३ PDF Download
४ पी २४२४४ - २४५७४ PDF Download